Regulamin użytkowania e-karty

Załącznik nr 1 - Regulamin doładowania E-karty przez serwis internetowy oraz jej kasowania i doładowania

Załącznik nr 2 - Zasady reklamacji E-karty

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin użytkowania E-karty na terenie  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej Regulaminem) określa warunki obsługi i odprawy podróżnych związane z jej:

 • uzyskaniem;
 • użytkowaniem;
 • doładowaniem;
 • kontrolą.

2. Przewóz osób, bagażu i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym określony jest w odrębnych zapisach Taryfy oraz w Zasadach porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej MZK stanowiących załącznik nr 4 do Taryfy MZK.

§ 2.

Regulamin obowiązuje na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

MZK – należy przez to rozumieć Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojego działania;

bilecie okresowym – należy przez to rozumieć bilet uprawniający do przejazdu określonej osoby w określonym przedziale czasowym, wymagający każdorazowej rejestracji przejazdu;

bilecie jednorazowym elektronicznym – należy przez to rozumieć pobranie opłaty z E-karty za przejazd jednorazowy lub przewóz bagażu i zwierząt na podstawie każdorazowej rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu;

Biurze Obsługi Klienta (BOK) należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną MZK właściwą ds. przyjmowania wniosków o wydanie E-karty, jej personalizacji, wydawania E-karty, przyjmowania reklamacji, sprzedaży biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki oraz sprawdzania stanu E-karty przez użytkowników;

Elektronicznej Karcie (E-karta) – bezkontaktowej, elektronicznej karcie będącej nośnikiem biletów elektronicznych okresowych oraz będącej elektroniczną portmonetką biletów jednorazowych, obowiązujących w komunikacji miejskiej na terenie działania MZK;

kontrakcie – należy przez to rozumieć elektroniczne zapisanie na E-karcie biletu okresowego lub doładowania  elektronicznej portmonetki;

elektronicznej portmonetce – to usługa (bilet na przejazdy jednorazowe) uruchamiana na E-karcie, pozwalająca na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy środkami komunikacji wg obowiązującej Taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych;

personalizacji E-karty – zapisanie na E-karcie danych osobowych użytkownika, prowadzonej w Biurze Obsługi Klienta;

doładowaniu kontraktów – należy przez to rozumieć uzupełnienie na E-karcie elektronicznej portmonetki lub zakupu nowego biletu okresowego;

Punkcie Doładowań Biletów (PDB) – należy przez to rozumieć punkt sprzedaży kontraktu E-karty oraz miejsce jej doładowania;

Terminalu Doładowującym – miejscu doładowania elektronicznej portmonetki;

Kasowniku Doładowującym – kasowniku w pojeździe posiadający funkcję doładowania E-karty;

E-karcie imiennej (spersonalizowanej) - należy przez to rozumieć E-kartę będącą nośnikiem informacji o danych osobowych posiadacza biletu, uprawnieniach do ulg i przejazdów bezpłatnych oraz aktualnym kontrakcie;

rejestracji przejazdu - kasowaniu biletu przy wsiadaniu do pojazdu rejestracji wejścia - należy przez to rozumieć operację zbliżenia E-karty do kasownika w pojeździe, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu na E-karcie biletu. Operacja ta może być połączona z naciśnięciem przez pasażera odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu;

rejestracji wyjścia z pojazdu – należy przez to rozumieć operację zbliżenia E-karty do kasownika przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu;

kaucji należy przez to rozumieć opłatę pobieraną od wnioskodawcy za wydanie duplikatu E-karty imiennej;

Serwis Doładowania Karty (SDK)- serwis internetowy w ramach witryny www.mzkjastrzebie.com  umożliwiający zakup biletu;

Doładowanie- zakup elektronicznych biletów oraz punktów przeznaczonych do zapłaty za przejazdy;

Umowa- zamówienie wybranego przez Klienta biletu oraz potwierdzenia przez MZK realizacji zlecenia w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;

Usługa przeniesienia – zapis zakupionego za pomocą SDK biletu elektronicznego na E-kartę za pomocą czytnika w pojeździe MZK;

OPE – Operator Płatności Elektronicznych.

§ 4.

E-karta jest własnością Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział 2 Uzyskanie E-karty

§ 5.

E-kartę wydaje się użytkownikom - osobom pełnoletnim lub małoletnim z zachowaniem zapisów § 9.

§ 6.

E-karta może być wydawana jako karta imienna lub jako elektroniczna portmonetka.

§ 7.

 1. E-karta imienna wydawana jest użytkownikowi zgodnie z § 10-14 i po zakupie dowolnego biletu okresowego zapisanego na E-karcie, a w przypadku elektronicznej portmonetki - po pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł - z wyłączeniem osób posiadających prawo do bezpłatnych przejazdów.
 2. Kolejne doładowywania można dokonywać w BOK, PDB, Terminalach Doładowujących lub w Kasownikach Doładowujących.  

§ 8.

 1. E-karta może być zapisana na legitymacji studenckiej lub innej karcie skonfigurowanej zgodnie z wymaganiami Systemu z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli bilet okresowy lub doładowanie elektronicznej portmonetki zostaną zapisane na imiennej karcie bez zdjęcia, innej niż E-karta, pasażer wówczas jest zobowiązany posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Zapisanie biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki na skonfigurowanej karcie, innej niż E- karta, odbywa się w trybie wydania E-karty.

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, E-karta imienna zostaje wydana na podstawie pisemnego wniosku:

a) osoby pełnoletniej;

b) małoletniego, który ukończył 13 lat - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;

c) przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 13 lat lub opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie

- zwanych dalej wnioskodawcą.

2. Dzieciom do lat 4 nie wydaje się E-karty.

§ 10.

Wniosek o wydanie E-karty można pobrać w BOK (Biuro Obsługi Klienta), PDB  lub ze strony internetowej MZK http://www.mzkjastrzebie.com.

§ 11.

 1. Wniosek o wydanie E-karty należy złożyć, z zachowaniem § 9 w BOK, który weryfikuje dane zawarte we wniosku oraz potwierdza uprawnienia do ulg lub bezpłatnych przejazdów.
 2. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie E-karty nie będzie rozpatrywany.
 3. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie E-karty podlegają ewidencji MZK zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12.

1. W celu wydania E-karty imiennej wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić się do BOK.

2. Aby uzyskać E-kartę imienną należy przedstawić następujące dokumenty:

a) dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy;

b) wypełniony wniosek o wydanie E-karty;

c) numer PESEL użytkownika E-karty;

d) aktualne zdjęcie (35x45mm);

e) dokumenty potwierdzające typ ulgi i czas jej obowiązywania zgodnie z odrębnymi przepisami;

f) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania osób o których mowa w § 9 ust. 1 pkt b i c.

3. E-karta imienna zawiera następujące dane:

a) imię i nazwisko posiadacza;

b) adres zamieszkania;

c) PESEL;

d) zdjęcie posiadacza biletu;

e) wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów ulgowych;

f) aktualny kontrakt.

4. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 2 pkt d, podlega zwrotowi po spersonalizowaniu E-karty.

§ 13.

 1. E-kartę imienną wnioskodawca jest zobowiązany odebrać w trybie § 12 w BOK nie później niż w terminie 30 dni i nie wcześniej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesłanie E-karty upoważniającej do bezpłatnego przejazdu pod wskazany we wniosku adres.
 3. Nieodebrane E-karty w ciągu 1 roku od złożenia wniosku zostaną fizycznie zlikwidowane, a dane wnioskodawców usunięte z systemu E-karty.

§ 14.

 1. Każdorazową zmianę danych osobowych (m. in. nazwisko, imię, adres) wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić do BOK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na imiennej E- karcie.
 2. Aktualizacja danych na imiennej E-karcie jest dokonywana w trybie wydania imiennej E- karty.

§ 15.

Nowa E-karta imienna tego samego typu może być wydana w przypadku:

 1. zniszczenia lub uszkodzenia E-karty,
 2. zagubienia lub kradzieży E-karty,

Za wydanie duplikatu E-karty imiennej pobierana jest bezzwrotna kaucja w wysokości 10 złotych.

§ 16.

 1. Utratę E-karty spersonalizowanej z powodu jej  zagubienia lub kradzieży należy zgłosić telefonicznie, elektronicznie  lub osobiście w BOK w celu wypełnienia zgłoszenia utraty karty. Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy BOK.
 2. Utracona E-karta zostanie zablokowana :
  • następnego dnia roboczego w przypadku zgłoszenia do godziny 16.00 dnia roboczego
  • do 36 godzin w innych przypadkach  za wyjątkiem dni wolnych od pracy
 3. Zablokowaną E-kartę można odblokować, z wyłączeniem sytuacji, gdy E-karta została zbliżona do kasownika/czytnika po jej zablokowaniu.

§ 17.

 1. MZK nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na E-karcie od momentu zgłoszenia utraty E-karty do momentu zablokowania E-karty.
 2. Pozostałe do wykorzystania limity przejazdów na biletach okresowych z utraconej imiennej E-karty, zostaną przeniesione na duplikat E-karty według sald E-karty z następnego dnia roboczego po jej zablokowaniu.
 3. Środki zapisane w elektronicznej portmonetce z utraconej imiennej E-karty zostaną przeniesione na duplikat E-karty według salda E-karty z następnego dnia roboczego po jej zablokowaniu.

§ 18.

 E-kartę z ujawnioną wadą fabryczną wymienia się bezpłatnie.

§ 19. 

Anulowanie oraz zmiana  kontraktu

 1. Zapisany kontrakt na E-karcie spersonalizowanej w uzasadnionych przypadkach można anulować w BOK najpóźniej do 5-tego dnia od daty początku jego obowiązywania.
 2. Kwotę zwrotu kontraktu oblicza się proporcjonalnie do okresu użytkowania.
 3. Anulowanie kontraktu odbywa się na pisemny wniosek poprzez usunięcie z E-karty informacji o zapisanym kontrakcie.  Zwrot E-karty  następuje tylko w Biurze Obsługi Klienta.
 4.  Zasady reklamacji zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 3 Użytkowanie E-karty

§ 20.

E-karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.

§ 21.

 1. Elektroniczna portmonetka jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej punktów i jest ważna do czasu wykorzystania zgromadzonych na niej punktów, nie dłużej jednak niż przez okres 36 m-cy od jej ostatniego doładowania.
 2. Przedłużenia ważności elektronicznej portmonetki dokonuje się przez kolejne doładowanie.

§ 22.

Ustala się zasady właściwego posługiwania się E-kartą:

 1. E-karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając);
 2. E-karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych i silnych pól magnetycznych lub elektrycznych;
 3. E-kartę należy bezpiecznie przechowywać i użytkować.

§ 23.

Upłynięcie daty ważności zapisanych na imiennej E-karcie uprawnień do przejazdów ulgowych z elektronicznej portmonetki nie będzie sygnalizowane. Kasownik/czytnik przy rejestracji przejazdu pobierze opłatę jak za przejazd normalny.

Rozdział 4 Działanie E-karty

§ 24.

1. Kasownik służy do:

 1. pobierania opłaty z elektronicznej portmonetki za przejazd jednorazowy lub przewóz bagażu, bądź zwierząt na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu.
 2. rejestracji przejazdu na podstawie biletu okresowego lub bezpłatnego.
 3. doładowania  E-karty w przypadku kasowników doładowujących.

2. Obowiązkowi rejestracji E-karty (tj. „kasowania” z wykorzystaniem kasowników biletów elektronicznych) w autobusie MZK podlegają wszystkie rodzaje E-karty.

3. Kasownik pobiera z E-karty odpowiednio automatycznie: opłatę normalną, ulgową lub rejestruje tylko przejazd.

§ 25.

Korzystając z E-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy:

 1. w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć E-kartę do kasownika w celu zarejestrowania przejazdu;
 2. w momencie wyjścia należy ponownie zbliżyć E-kartę do kasownika w celu rejestracji wyjścia z pojazdu;
 3. w momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł. Rejestracja wyjścia jest warunkiem koniecznym do skorzystania z niższej opłaty za przejazd.  

§ 26.

 1. Korzystając z E-karty z kontraktem biletu okresowego lub uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć E-kartę do kasownika w celu rejestracji przejazdu.
 2. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu (za inne osoby lub bagaż) poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji przejazdu.
 3. Aby dokonać rejestracji przejazdu z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki, na E-karcie muszą znajdować się środki nie mniejsze, niż wartość opłaty za przejazd zgodnej z taryfą obowiązującą na danej linii do końca jej trasy.

§ 27.

W przypadku E-karty imiennej kasownik automatycznie rejestruje przejazd na podstawie biletu okresowego lub pobiera opłatę z elektronicznej portmonetki.

§ 28.

W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki podczas podróży z tego samego przystanku tym samym autobusem można zapłacić maksymalnie za przejazd 16 osób tj. za posiadacza karty i do 15 opłat za współpasażerów.

§ 29.

Na E-karcie można równocześnie zapisać dwa rożne kontrakty okresowe i elektroniczną portmonetkę.

§ 30.

 1. W przypadku korzystania z E-karty, z zapisanymi dwoma kontraktami, okresowymi i elektroniczną portmonetką , w pierwszej kolejności system będzie korzystał z ważnego w danym dniu biletu okresowego zapisanego na E-karcie.
 2. Jeśli bilet okresowy zakodowany na E-karcie utracił ważność lub limit przejazdów biletu okresowego został wyczerpany, kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu elektronicznego z elektronicznej portmonetki.

Rozdział 5 Doładowanie E- karty

§ 31.

 1. Na E-karcie mogą być zapisane uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do takich ulg. Uprawnienia te są ważne do końca okresu ważności tego dokumentu.
 2. Przed upływem terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu należy w BOK  okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z uprawnień.
 3. W przypadku nie przedłożenia dokumentu określonego w ust. 2, E-karta automatycznie zostanie zapisana jako normalna.

§ 32.

1. Doładowanie E-karty odbywa się:

 • w przypadku elektronicznej portmonetki: w BOK, w Punktach Doładowań Biletów w Terminalach Doładowań. Doładowanie poprzez Kasowniki Doładowujące we wszystkich autobusach MZK jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego zakupu biletu za pośrednictwem  indywidualnego konta internetowego.
 • w przypadku E-karty okresowej: w BOK, Punktach Doładowań Biletów. Doładowanie poprzez Kasowniki Doładowujące we wszystkich autobusach MZK jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego zakupu biletu za pośrednictwem  indywidualnego konta internetowego.

2. W przypadku doładowania w BOK, istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą lub kredytową.

3. Kwota doładowania elektronicznej portmonetki nie może być niższa niż 10 zł.

§ 33.

Każdorazowo po doładowaniu E-karty za wyjątkiem Kasowników Doładowujących wydawany jest paragon, który jest podstawą składania ewentualnej reklamacji.

§ 34.

 1. Suma punktów zgromadzonych na elektronicznej portmonetce jest limitowana i nie może przekraczać 250 punktów o wartości 250,00 zł.
 2. Punkty zgromadzone na elektronicznej portmonetce mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności E-karty lub tych punktów bądź jej zablokowania.

§ 35.

Szczegółowe czynności związane z doładowaniem E-karty przez Internet zostały określone w Regulaminie doładowania E-karty przez serwis internetowy oraz jej kasowania i doładowywania w autobusach stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6 Kontrola e-karty

§ 36.

Kontrolę E-kart mogą przeprowadzać wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK oraz osoby z wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK, posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

§ 37.

E-karta bez zarejestrowanego przejazdu ani sam paragon nie uprawniają do przejazdu.

§ 38.

Pasażer podczas kontroli udostępnia E-kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości.

§ 39.

 1. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli E-karty, zwane dalej czytnikiem kontrolerskim.
 2. Na ekranie czytnika kontrolerskiego z wynikiem kontroli wyświetlane są podstawowe dane dotyczące rejestracji przejazdu na danym kursie, dane dotyczące E-karty i zapisanych na niej biletów.
 3. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:

a) pojedynczy sygnał dźwiękowy - co najmniej jedna rejestracja przejazdu została dokonana na danym kursie;

b) potrójny sygnał dźwiękowy - brak rejestracji przejazdu na danym kursie lub brak jakiegokolwiek kontraktu.

§ 40.

W przypadku stwierdzenia blokady E-karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania E-karty, kontroler ma prawo zatrzymać E-kartę i przekazać ją do BOK celem wyjaśnienia.

§ 41.

W przypadku braku ważnego biletu okresowego i braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.

do góry strony 


KotwicaZałącznik nr 2 do Regulaminu użytkowania E-kartyKotwica

Zasady reklamacji E-karty

I. Rezygnacja z E-karty.

 1. Rezygnacja z E-karty może nastąpić tylko w Biurze Obsługi Klienta.
 2. Podstawą rezygnacji jest ważna E-karta, wypełniony wniosek o rezygnacji z E-karty oraz dowód tożsamości.
 3. Weryfikacja wniosku (sprawdzenie stanu konta internetowego i innych niezbędnych danych) następuje w okresie 24 godzin od jego złożenia.
 4. W razie stwierdzenia środków pieniężnych na koncie wnioskodawcy, kwota to zostaje wypłacona w BOK lub przelana na wskazane konto wnioskodawcy (dotyczy e-karty imiennej).
 5. Karta wnioskodawcy zostaje fizycznie zlikwidowana.

II. Zmiana kontraktu.

 1. Podstawą zmiany kontraktu jest ważna E-karta, wypełniony wniosek reklamacyjny oraz paragon fiskalny lub internetowe potwierdzenie transakcji. W przypadku braku potwierdzeń reklamacja nie może być przyjęta.
 2. Zmiana kontraktu, który został zakupiony i zapisany na E-karcie może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Zmiana kontraktu, który został zakupiony i nie został zapisany na E-karcie ( kontrakt zakupiony przez Serwis Doładowania Karty ) może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez internetowy Serwis Doładowania Karty
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakodowanego na E-karcie kontraktu z oczekiwanym, Klient ma prawo złożyć reklamację wyłącznie w tym punkcie sprzedaży, w którym dokonał zakupu, w okresie do końca pracy tego punktu w dniu zakupu. W przypadku, gdy rozpoczął się kolejny dzień reklamacja może być przyjęta jedynie w Biurze Obsługi Klienta.
 5. W przypadku, gdy wartość nowego kontraktu jest mniejsza niż wartość reklamowanego kontraktu Klientowi zwracana jest różnica w cenie a następnie potwierdza się zmianę.
 6. W przypadku, gdy wartość nowego kontraktu jest większa niż wartość reklamowanego kontraktu pobierana jest od Klienta różnica w cenie a następnie potwierdza się zmianę.
 7. W przypadku, gdy Klient reklamuje ważność zakodowanego kontraktu, wprowadzana jest nowa data ważności, a następnie potwierdza zmianę.
 8. Nowa sprzedaż jest fiskalizowana,
 9. Paragon reklamowanej transakcji jest dołączany do wniosku, który to dokument stanowi wyjaśnienie dla Urzędu Skarbowego.

III. Anulowanie kontraktu

 1. Podstawą anulowania kontraktu jest ważna E-karta, wypełniony wniosek oraz paragon fiskalny lub internetowe potwierdzenie transakcji.
 2. Anulowaniu kontraktu podlega tylko kontrakt 30-dniowy i jego krotność.
 3. Anulowanie może nastąpić tylko w Biurze Obsługi Klienta.
 4. Anulowania kontraktu można dokonać najpóźniej do 5 dnia licząc od daty początku jego obowiązywania.
 5. Po anulowaniu kontraktu, następuje zwrot kwoty obliczonej proporcjonalnie do okresu użytkowania E-karty.
 6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego oryginał dokumentacji reklamacyjnej zostaje zarchiwizowany w MZK.

​IV. Utrata E-karty

 1. Zgłoszenia utraty E-karty spersonalizowanej z powodu jej zagubienia lub kradzieży należy dokonać telefonicznie, elektronicznie lub osobiście w BOK, w celu wypełnienia zgłoszenia utraty karty. Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy BOK.
 2. Blokowanie utraconej E-karty zostanie dokonane:
 • następnego dnia roboczego w przypadku zgłoszenia do godziny 16.00 dnia roboczego
 • do 36 godzin w innych przypadkach za wyjątkiem dni wolnych od pracy
 1. Zablokowaną E-kartę można odblokować, z wyłączeniem sytuacji, gdy E-karta została zbliżona do kasownika/czytnika po jej zablokowaniu.
 2. Nowa E-karta imienna tego samego typu może być wydana na podstawie wypełnionego wniosku, dokumentu tożsamości wraz z paragonem fiskalnym lub internetowym potwierdzeniem transakcji.
 3. W przypadku, gdy Klient nie posiada odpowiedniego dokumentu tożsamości lub paragonu fiskalnego lub zniszczenia jego w sposób uniemożliwiający odczytanie znajdujących się na nim informacji, reklamacja nie może być przyjęta.
 4. Spersonalizowanie i wydanie nowej E-karty następuje w ciągu 24 godzin od złożenia kompletnego wniosku.
 5. Za wydanie duplikatu E-karty imiennej pobierana jest bezzwrotna kaucja w wysokości 10 złotych.
 6. Nowa E-karta wraz z odtworzonym Kontraktem i paragonem fiskalnym może być wydana jedynie właścicielowi legitymującemu się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, gdy właścicielem E-karty jest osoba niepełnoletnia do jej odbioru upoważnia się rodziców i/lub prawnych opiekunów.

Krótko o MZK

 • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

  Czytaj dalej...