Załącznik do uchwały Zarządu

Nr 30/VIII/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Regulamin

użytkowania KARTY JASTRZĘBIANINA

na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin użytkowania Karty Jastrzębianina na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych związane z jej:

 • uzyskaniem;
 • użytkowaniem;
 • doładowaniem;
 • kontrolą.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. MZK – należy przez to rozumieć Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojego działania;
 2. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną MZK właściwą ds. przyjmowania wniosków o wydanie Karty Jastrzębianinajej personalizacji,
  przyjmowania reklamacji;
 3. Karcie Jastrzębianina – bezkontaktowej, elektronicznej karcie będącej nośnikiem bezpłatnego biletu dla określonych grup pasażerów, zwanej dalej Kartą;
 4. personalizacji Karty Jastrzębianina – zapisanie na E-karcie danych osobowych użytkownika, prowadzonej w Biurze Obsługi Klienta;
 5. rejestracji przejazdu - kasowaniu biletu przy wsiadaniu do pojazdu – rejestracji wejścia - należy przez to rozumieć operację zbliżenia Karty Jastrzębianina do kasownika
  w pojeździe, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu biletu;
 6. kaucji – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną od wnioskodawcy za wydanie duplikatu Karty Jastrzębianina.

Rozdział 2

Uzyskanie Karty Jastrzębianina

§ 3.

Uprawnieni do uzyskania Karty:

 1. dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego - na podstawie oświadczenia opiekuna o zamieszkaniu na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju,
 2. uczniowie w wieku od 7 do ukończenia 20 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 3. studenci do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

§ 4.

Bilet bezpłatny dla powyższych grup wiekowych wydawany jest:

 1. dzieciom do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego na okres do 30 września roku, w którym rozpoczynają naukę w szkole,
 2. uczniom w wieku od 7 do ukończenia 20 roku na okres do 30 września każdego roku i będzie podlegał weryfikacji na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 3. studentom do ukończenia 25 roku życia na okres do 31 października lub 31 marca każdego roku i będzie podlegał weryfikacji co semestr na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

§ 5.

 1. Karta dla dzieci, uczniów i studentów obowiązuje tylko i wyłącznie w granicach miasta Jastrzębia-Zdroju. Posiadacze Karty chcąc korzystać z komunikacji poza granicami miasta zobowiązani są do zakupienia odrębnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 2. Wykaz przystanków granicznych zawiera załącznik do Regulaminu.

§ 6.

Karta wydana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez:

a) osoby pełnoletnie;

b) małoletniego, który ukończył 13 lat - za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lubkuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo złożoną na wniosku;

c) przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 13 lat.

§ 7.

Wniosek o wydanie E-karty można pobrać w BOK lub ze strony internetowej MZK http://www.mzkjastrzebie.com .

§ 8.

1Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w BOK, który weryfikuje dane zawarte we wniosku oraz potwierdza uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

2. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty nie będzie rozpatrywany.

3. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie E-karty podlegają ewidencji MZK zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 9.

Nowa Karta tego samego typu może być wydana w przypadku:

 1. zniszczenia lub uszkodzenia Karty;
 2. zagubienia lub kradzieży Karty.

Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest bezzwrotna kaucja w wysokości 10 złotych. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną wymienia się bezpłatnie.

Rozdział 3

Użytkowanie Karty Jastrzębianina

§ 10.

Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.

§ 11.

Zasady właściwego posługiwania się Kartą:

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając);
 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych i silnych pól magnetycznych (m.in. telefonów komórkowych) lub elektrycznych;
 3. Kartę należy bezpiecznie przechowywać i użytkować.

§ 12.

 1. Korzystając z Karty z uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć Kartę do kasownika w celu rejestracji przejazdu.
 2. Brak zarejestrowanego przejazdu traktowana jest jako jazda bez ważnego biletu.
 3. Na Karcie zapisany będzie tylko bilet bezpłatny bez możliwości doładowania innego kontraktu.

Rozdział 4

Kontrola Karty Jastrzębianina

§ 13.

Kontrolę Karty przeprowadzają wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK oraz osoby z wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK, posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

§ 14.

Pasażer podczas kontroli udostępnia Kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości. W przypadku stwierdzenia blokady Karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest
w stanie potwierdzić prawa do użytkowania Karty Jastrzębianina, kontroler ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do BOK celem wyjaśnienia.

§ 15.

 1. W przypadku braku zarejestrowanego przejazdu kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej z wezwaniem do zapłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pasażer, który w czasie kontroli nie posiadał ważnej Karty lub nie zarejestrował przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do Biura MZK nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej z ważną Kartą.
 3. W przypadku anulowania wystawionego protokołu MZK pobiera opłatę manipulacyjną  w wysokości 10% opłaty głównej.

 

Załącznik do Regulaminu użytkowania Karty Jastrzębianina

Przystanki graniczne komunikacji miejskiej w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój

Nr linii

Przystanki Graniczne

101

Borynia Ławczok

102

Borynia Ławczok

103

tylko w sezonie od 01.04 do 31.10 - Wodzisławska Boża Góra

104

Gogołowa  Wiejska Centrum

105

Borynia Ławczok

114

3 Maja Granica

118

Bzie Pomnik

120

Cisówka

122

Pielgrzymowice Bzie II

127

Pniówek Las

128

Bzie Pomnik

130

Gogołowa Jastrzębska Kąty

131

Wodzisławska Boża Góra

132

Armii Krajowej - Ranoszka

E-3

Wodzisławska

 

Linie kursujące tylko w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój:

103 (w okresie 01.11 - 31.03), 103A, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123,124, 125, 126 i 129.

Doładowanie internetowe oraz doładowanie w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK wykonywane jest dowolną kwotą od 1 zł.

W Punktach Doładowań Biletów minimalna kwota doładowania wynosi 5 zł (za wyjątkiem pierwszego doładowania e-karty, które wynosi co najmniej 10 zł).

Na elektronicznej portmonetce mogą znajdować się środki do 250 zł.

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 luty 2016 09:46

pomogą poprawnie posługiwać się e-biletem

Przy odbiorze e-karty należy mieć ze sobą dokument tożsamości oraz w przypadku uprawnień do ulgowych/bezpłatnych przejazdów dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację).

Osoba uprawniona przez właściciela do odbioru jego e-karty musi dodatkowo mieć podpisane przez niego upoważnienie - wzór upoważnienia znajdziesz tutaj.

Przy odbiorze należy doładować e-kartę biletem okresowym lub minimum 10,00 zł na e-portmonetkę na przejazdy jednorazowe (nie dotyczy uprawnień do przejazdów bezpłatnych).

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 wrzesień 2015 13:43

Jeżeli kasownik skasował złą lub dodatkową opłatę za przejazd albo nie zwrócił nadwyżki opłaty przy wysiadaniu, należy zgłosić do MZK pisemną reklamację, np.:

 • przez internet - na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz kontaktowy na stronie e-biletu lub formularz reklamacyjny dla zalogowanych użytkowników
 • pocztą na adres MZK ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • osobiście w BOK (w siedzibie MZK) lub w Punktach Odbioru E-kart 

W zgłoszeniu należy podać nr e-karty, datę i przybliżoną godzinę zdarzenia, przystanek początkowy i końcowy podróży oraz opis zdarzenia. Reklamacja powinna zawierać dane teleadresowe wnoszącego (zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46/).

Zwrot odbywa się poprzez doładowanie należnych środków na e-kartę w BOK w siedzibie MZK lub poprzez przelew bankowy na wskazane przez wnoszącego konto bankowe.

Ostatnio zmieniany czwartek, 08 październik 2015 10:03

Osoby powyżej 18 roku życia powinny stawić się osobiście w BOK w siedzibie MZK lub w punktach wydawania e-biletów (w wyznaczonych terminach) wraz ze swoją e-kartą oraz ważnym dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych, np. legitymacją studencką lub legitymacją rencisty.

W przypadku młodzieży wystarczy wysłać kopię legitymacji szkolnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skan lub zdjęcie powinny być wykonane z obu stron (awers i rewers).
W przypadku młodzieży w wieku do 16 roku życia ulga zostanie przedłużona automatycznie do 30 września roku, w którym dana osoba ukończy 16 lat.
Młodzież powyżej 16 roku życia, a poniżej 18, będzie miała przedłużoną ulgę o rok - do końca września przyszłego roku.

Ostatnio zmieniany czwartek, 01 październik 2015 09:55

Jak wypełnić wniosek?

 • poniedziałek, 24 sierpień 2015
 • Q&A
 • 3078 razy

Jeżeli masz problem z wypełnieniem wniosku to zapoznaj się z poradami poniżej:

1. WYBIERZ RODZAJ E-KARTY

imienna ze zdjęciem - jeżeli po raz pierwszy ubiegasz się o e-kartę
duplikat e-karty - jeżeli zgubiłeś lub zniszczyłeś swoją e-kartę i chcesz otrzymać duplikat dyskietki
aktualizacja danych - jeżeli posiadasz e-kartę, ale chcesz zmienić swoje dane osobowe w systemie

2. DANE OSOBOWE 

 • pola z gwiazdką są nieobowiązkowe
 • podając nr telefonu lub adres e-mail ułatwiasz Nam kontakt ze sobą

3. RODZAJ BILETU

 • w tym miejscu zaznaczasz jaki e-bilet będziesz doładowywał przy odbiorze e-karty - środki na elektroniczną portmonetkę czy e-bilet okresowy
 • możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole, ponieważ na e-karcie mogą być zakodowane dwa różne e-bilety okresowe (na różny okres obowiązywania) i środki na e-portmonetce do 250 zł
 • jeżeli posiadasz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych to pozostaw wszystkie pola puste (we wniosku on-line jest to pole wymagane, więc zaznacz dowolny rodzaj biletu)

4. UPRAWNIENI DO ULGI

 • jeżeli posiadasz uprawnienia do przejazdów ulgowych w tym miejscu zaznaczasz z jakiego powodu 
 • do wniosku załącz kopię dokumentu uprawniającego do ulgi, np. legitymacji, dokumentu poświadczającego wiek lub okaż oryginał przy odbiorze
 • w miejscu OKRES OBOWIĄZYWANIA ULGI (nad szarym polem) wpisać datę ważności ww. dokumentu lub zaznaczyć 'BEZTERMINOWO'
 • jeżeli nie posiadasz uprawnień do przejazdów ulgowych to pozostaw wszystkie pola puste

5. UPRAWNIENI DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

 • jeżeli posiadasz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w tym miejscu zaznaczasz z jakiego powodu 
 • do wniosku załącz kopię dokumentu uprawniającego uprawnienia, np. legitymacji, karty dużej rodziny, dokumentu poświadczającego wiek, itd. lub okaż oryginał przy odbiorze
 • w miejscu OKRES OBOWIĄZYWANIA BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW (nad szarym polem) wpisać datę ważności ww. dokumentu lub zaznaczyć BEZTERMINOWO
 • jeżeli nie posiadasz uprawnień do przejazdów bezpłatnych to pozostaw wszystkie pola puste

6. ZAŁĄCZAM ZDJĘCIE

 • do wniosku złożonego osobiście w BOK lub drogą pocztową należy załączyć zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zdjęcie zostanie zwrócone przy odbiorze e-karty) lub wysłać zdj w formacie PDF lub JPEG podpisane nazwiskiem i imieniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • do wniosku złożonego przez internet należy dołączyć zdjęcie w formacie PDF lub JPEG podpisane nazwiskiem i imieniem (może być zeskanowane) lub wysłać je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą twarz od przodu na jasnym tle
 • w przypadku kontroli biletowej nadrukowane na dyskietce zdjęcie umożliwia identyfikację właściciela e-karty, w związku z tym nie trzeba będzie okazywać dokumentu tożsamości

7. MIEJSCE ODBIORU E-KARTY

jeżeli chcesz odebrać e-kartę w innym miejscu niż BOK w siedzibie MZK zaznacz 'inne' i wybierz 1, 2 lub 3 - terminy odbioru dostępne są tutaj 

8. POWÓD WYDANIA DUPLIKATU E-KARTY

wypełniasz tylko w przypadku wniosku o wydanie duplikatu e-karty - jeżeli nie to pozostaw pola puste

9. PODPISY

 • składany wniosek powinien mieć trzy podpisy (powyżej szarego pola) - podpis może być złożony wcześniej lub dopiero przy składaniu wniosku 
 • podpis w polu na samym dole będzie złożony dopiero przy odbiorze e-karty
Ostatnio zmieniany środa, 23 wrzesień 2015 08:54

Czy u kierowcy mogę zakupić bilet na inny kurs?

 • piątek, 14 sierpień 2015
 • Q&A
 • 2443 razy

Nie. Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy ważny jest na kursie, w trakcie którego został zakupiony. Nie dotyczy to biletu dobowego - bilet dobowy jest ważny przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy autobusu.

Pamiętaj! W przypadku dużego opóźnienia kursu lub braku gotówki kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu.

Ostatnio zmieniany wtorek, 25 sierpień 2015 11:43

Krótko o MZK

 • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

  Czytaj dalej...