Reklamacja e-karty

  

I REKLAMACJE

Reklamacje związane z korzystaniem z e-karty można składać osobiście w BOK w siedzibie MZK w formie pisemnej lub drogą internetową przez serwis SDK.

Przedmiotem reklamacji e-karty może być niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez system usługi doładowania e-karty lub przeniesienia. Natomiast przedmiotem reklamacji nie mogą być czynniki związane z działalnością podmiotów, za których funkcjonowanie nie odpowiada MZK Jastrzębie (np. funkcjonowanie łącz telekomunikacyjnych, przeglądarki internetowej, serwisu Operatora Płatności Elektronicznych, itd.)

  • dane pasażera składającego reklamację,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu (konieczny na wypadek potrzeby uzupełnienia danych),
  • numer posiadanej e-karty,
  • szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń;

Reklamację należy głosić do 5 dni po wydarzeniu będącym przedmiotem reklamacji. Czas rozpatrywania przez pracowników MZK treści zażalenia wynosi 14 dni od daty złożenia reklamacji przez pasażera (w przypadku przekroczenia czasu odpowiedzi MZK na złożoną reklamację, pasażer musi być poinformowany o wszelkich odstępstwach od podanego terminu wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz określeniem czasu wymaganego do udzielenia odpowiedzi).
Jeżeli istnieje taka konieczność przed rozważeniem wniosku MZK zwraca się do pasażera o uzupełnienie informacji zawartych w formularzu reklamacyjnym w ciągu 7 dni - przekroczenie tego terminu skutkuje brakiem rozpatrzenia reklamacji.

II ZGŁOSZENIE UTRATY, ZABLOKOWANIE I WYDANIE DUPLIKATU E-KARTY

Utratę lub uszkodzenie spersonalizowanej e-karty należy zgłosić w BOK, telefonicznie, osobiście lub przez internet.

E-bilet zostanie zablokowany do godziny 1600 dnia roboczego, następującego po dniu zgłoszenia utraty e-karty w MZK (w dni inne niż robocze blokada nastąpi do 36 godzin od zgłoszenia). 

Zablokowaną e-kartę można odblokować (nie dotyczy to zablokowanych kart przyłożonych do czytnika w kasowniku - powoduje to trwałą blokadę).

Środki, które pozostały do wykorzystania na utraconej dyskietce zostaną przeniesione na duplikat karty, wg sald e-karty obowiązujących w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym e-bilet został zablokowany (dotyczy to zarówno elektronicznej portmonetki jak i biletu okresowego).

MZK nie odpowiada za utratę środków nagromadzonych na e-karcie od momentu zgłoszenia utraty do momentu zablokowania elektronicznej dyskietki.

spersonalizowanie i wydanie nowej karty następuje w ciągu 24 godzin od złożenia kompletnego wniosku o wydanie e-karty, za wydanie duplikatu e-karty imiennej pobierana jest kaucja bezzwrotna w wysokości 10 zł.

Nowa e-karta wydawana jest wyłącznie właścicielowi karty, legitymującemu się odpowiednim dokumentem (w przypadku osób nieletnich do odbioru duplikatu upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni nieletniego).

III ANULOWANIE I ZMIANA KONTRAKTU

W uzasadnionych przypadkach kontrakt na e-karcie spersonalizowanej może zostać anulowany na pisemny wniosek pasażera skierowany do BOK. Po zatwierdzeniu decyzji o anulowaniu kontraktu, informacje o e-bilecie zapisanym na karcie zostają trwale usunięte.

Kwota zwrotu środków za niewykorzystany kontrakt obliczana będzie proporcjonalnie do okresu korzystania z przejazdów na tym kontrakcie.
MZK

Krótko o MZK

  • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

    Czytaj dalej...